ЗАКОН О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ!

 

Обавештавамо вас да је од 1. јануара 2017. почео да се примењује Закон о приватном обезбеђењу који се односи и на све кориснике система техничке заштите.

 

По слову закона, свако лице које користи услуге приватног обезбеђења дужно је да:

 

 - има потписан Уговор (евидентиран у МУП-у) о одржавању система са лиценцираном фирмом (члан 20. став 1);

 

 - осигура одржавање и сервисирање система техничке заштите (члан 35. став 2);

 

 - истакне обавештење да је објекат заштићен видео обезбеђењем (члан 32. став 1);

 

 - обезбеди меморију за архивирање снимака од најмање 30 дана и да снимке стави на увид овлашћеном полицијском службенику на његов захтев (члан 32. став 1).

 

Такође, за извођење послова свих врста техничке заштите, неопходно је ангажовање правног лица са одговарајућим лиценцама издатим од стране МУП-а.

 

Казне за непридржавање ових одредби закона, крећу се од 100.000 до 1.000.000 динара за правно лице, односно од 5.000 до 50.000 за одговорно лице у правном лицу.

 

ЗАКОН О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

 

AMICO PLUS је носилац лиценци издатих од МУП-а РС за:

 

- вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите,

 

- вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.

 

 

 

Позовите за детаље!